放生活动
当前位置:首页 > 佛经大全 > 佛经注音

佛说四十二章经注音

 fó shuō sì shí èr zhāng jīng

 佛 说 四 十 二 章 经

 hòu hàn jiā sè mó téng zhù fǎ lán tóng yì

 后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

 jīng xù

 经序

 shì zūn chéng dào yǐ. zuò shì sī wéi. lí yù jì jìng. shì zuì wéi shèng. zhù dà chán dìng. xiáng zhū

 世尊成道已。作是思惟。离欲寂静。是最为胜。住大禅定。降诸

 mó dào. yú lù yě yuàn zhōng. zhuǎn sì dì fǎ lún. dù qiáo chén rú děng wǔ rén. ér zhèng dào guǒ.

 魔道。于鹿野苑中。转四谛法轮。度憍陈如等五人。而证道果。

 fù yǒu bǐ qīu suǒ shuō zhū yí. qiú fó jìn zhǐ. shì zūn jiào chì. yī yī kāi wù. hé zhǎng jìng nuò.

 复有比丘所说诸疑。求佛进止。世尊教敕。一一开悟。合掌敬诺。

 ér shùn zūn chì.

 而顺尊敕。

 dì yī zhāng chū jiā zhèng guǒ

 第一章 出家证果

 fó yán. cí qīn chū jiā. shí xīn dá běn. jiě wú wéi fǎ. míng yuē shā mén. cháng xíng èr bǎi wǔ

 佛言。辞亲出家。识心达本。解无为法。名曰沙门。常行二百五

 shí jiè. jìn zhǐ qīng jìng. wéi sì zhēn dào xíng. chéng ā luó hàn. ā luó hàn zhě. néng fēi xíng biàn

 十戒。进止清净。为四真道行。成阿罗汉。阿罗汉者。能飞行变

 huà. kuàng jié shòu mìng. zhù dòng tiān dì. cì wéi ā nuó hán. ā nuó hán zhě. shòu zhōng líng shén shàng

 化。旷劫寿命。住动天地。次为阿那含。阿那含者。寿终灵神上

 shí jiǔ tiān. zhèng ā luó hàn. cì wéi sī tuó hán. sī tuó hán zhě. yī shàng yī huán. jí dé ā

 十九天。证阿罗汉。次为斯陀含。斯陀含者。一上一还。即得阿

 luó hàn. cì wéi xū tuó huán. xū tuó huán zhě. qī sǐ qī shēng. biàn zhèng ā luó hàn. ài yù duàn

 罗汉。次为须陀洹。须陀洹者。七死七生。便证阿罗汉。爱欲断

 zhě. rú sì zhī duàn. bù fù yòng zhī.

 者。如四肢断。不复用之。

 dì èr zhāng duàn yù jué zhèng

 第二章 断欲绝朕

 fó yán. chū jiā shā mén zhě. duàn yù qù ài. shí zì xīn yuán. dá fó shēn lǐ. wù wú wéi fá.

 佛言。出家沙门者。断欲去爱。识自心源。达佛深理。悟无为法。

 nèi wú suǒ dé. wái wú suǒ qiú. xīn bù xì dào. yì bù jié yè. wú niàn wú zuò. fēi xīu fēi

 内无所得。外无所求。心不系道。亦不结业。无念无作。非修非

 zhèng. bù lì zhū wèi. ér zì chóng zuì. míng zhī wéi dào.

 证。不历诸位。而自崇最。名之为道。

 dì sān zhāng gē ài qù tān

 第三章 割爱去贪

 fó yán. tì chú xū fā ér wéi shā mén. shòu dào fǎ zhě. qù shì zī cái. qǐ qiú qǔ zú. rì

 佛言。剃除须发而为沙门。受道法者。去世资财。乞求取足。日

 zhōng yī shí. shù xià yī sù. shèn wù zài yǐ. shǐ rén yú bì zhě. ài yù yù yě.

 中一食。树下一宿。慎勿再矣。使人愚蔽者。爱与欲也。

 dì sì zhāng shàn è bìng míng

 第四章 善恶并明

 fó yán. zhòng shēng yǐ shí shì wéi shàn. yì yǐ shí shì wéi è. hé děng wéi shí. shēn sān. kǒu sì

 佛言。众生以十事为善。亦以十事为恶。何等为十。身三。口四。

 yì sān. shēn sān zhě. shā. dào. yín. kǒu sì zhě. liǎng shé. è kǒu. wàng yán. qí yǔ.

 意三。身三者。杀。盗。淫。口四者。两舌。恶口。妄言。绮语。

 yì sān zhě. jì. huì. chī. rú shì shí shì. bù shùn shèng dào. míng shí è xíng. shì è ruò

 意三者。嫉。恚。痴。如是十事。不顺圣道。名十恶行。是恶若

 zhǐ. míng shí shàn xíng ěr.

 止。名十善行耳。

 dì wǔ zhāng zhuǎn zhòng lìng qīng

 第五章 转重令轻

 fó yán. rén yǒu zhòng guò. ér bù zì huǐ. dùn xī qí xīn. zuì lái fù shēn. rú shuǐ guī hǎi.

 佛言。人有众过。而不自悔。顿息其心。罪来赴身。如水归海。

 jiàn chéng shēn guǎng. ruò rén yǒu guò. zì jiě zhī fēi. gǎi è xíng shàn. zuì zì xiāo miè. rú bìng dé

 渐成深广。若人有过。自解知非。改恶行善。罪自消灭。如病得

 hàn. jiàn yǒu quán sǔn ěr.

 汗。渐有痊损耳。

 dì liù zhāng rěn è wú chēn

 第六章 忍恶无瞋

 fó yán. è rén wén shàn. gù lái rǎo luàn zhě. rǔ zì jìn xī. dāng wú chēn zé. bǐ lái è zhě

 佛言。恶人闻善。故来扰乱者。汝自禁息。当无瞋责。彼来恶者

 ér zì wù zhī.

 而自恶之。

 dì qī zhāng è huán běn shēn

 第七章 恶还本身

 fó yán. yǒu rén wén wú shǒu dào. xíng dà rén cí. gù zhì mà fó. fó mò bù duì. mà zhǐ.

 佛言。有人闻吾守道。行大仁慈。故致骂佛。佛默不对。骂止。

 wèn yuē. zǐ yǐ lǐ cóng rén. qí rén bù nà. lǐ guī zǐ hu. duì yuē. guī yǐ. fó yán.

 问曰。子以礼从人。其人不纳。礼归子乎。对曰。归矣。佛言。

 jīn zǐ mà wǒ. wǒ jīn bù nà. zǐ zì chí huò guī zǐ shēn yǐ. yóu xiǎng yìng shēng. yǐng zhī suí xíng.

 今子骂我。我今不纳。子自持祸归子身矣。犹响应声。影之随形。

 zhōng wú miǎn lí. shèn wù wéi è.

 终无免离。慎勿为恶。

 dì bā zhāng  chén tuò zì wū

 第八章 尘唾自污

 fó yán. è rén hài xián zhě. yóu yǎng tiān ér tuò. tuò bù zhì tiān. hái cóng jǐ duò. nì fēng yáng

 佛言。恶人害贤者。犹仰天而唾。唾不至天。还从己堕。逆风扬

 chén. chén bù zhì bǐ. hái bèn jǐ shēn. xián bù kě huǐ. huò bì miè jǐ.

 尘。尘不至彼。还坌己身。贤不可毁。祸必灭己。

 dì jiǔ zhāng  fǎn běn huì dào

 第九章 返本会道

 fó yán. bó wén ài dào. dào bì nán huì. shǒu zhì fèng dào. qí dào shèn dà.

 佛言。博闻爱道。道必难会。守志奉道。其道甚大。

 dì shí zhāng  xǐ shī huò fú

 第十章 喜施获福

 fó yán. dǔ rén shī dào. zhù zhī huān xǐ. dé fú shèn dà. shā mén wèn yuē. cǐ fú jìn hu.

 佛言。睹人施道。助之欢喜。得福甚大。沙门问曰。此福尽乎。

 fó yán. pì rú yī jù zhī huǒ. shù qiān bǎi rén. gè yǐ jù lái fēn qǔ. shú shí chú míng. cǐ

 佛言。譬如一炬之火。数千百人。各以炬来分取。熟食除冥。此

 jù rú gù. fú yì rú zhī.

 炬如故。福亦如之。

 dì shí yī zhāng  shī fàn zhuǎn shèng

 第十一章 施饭转胜

 fó yán. fàn è rén bǎi. bù rú fàn yī shàn rén. fàn shàn rén qiān. bù rú fàn yī chí wǔ jiè zhě.

 佛言。饭恶人百。不如饭一善人。饭善人千。不如饭一持五戒者。

 fàn wǔ jiè zhě wàn. bù rú fàn yī xū tuó huán. fàn bǎi wàn xū tuó huán. bù rú fàn yī sī tuó hán.

 饭五戒者万。不如饭一须陀洹。饭百万须陀洹。不如饭一斯陀含。

 fàn qiān wàn sī tuó hán. bù rú fán yī ā nuó hán. fàn yī yì ā nuó hán. bù rú fàn yī ā luó

 饭千万斯陀含。不如饭一阿那含。饭一亿阿那含。不如饭一阿罗

 hàn. fàn shí yì ā luó hàn. bù rú fàn yī pì zhī fó. fàn bǎi yì pì zhī fó. bù rú fàn yī

 汉。饭十亿阿罗汉。不如饭一辟支佛。饭百亿辟支佛。不如饭一

 sān shì zhū fó. fàn qiān yì sān shì zhū fó. bù rú fàn yī wú niàn wú zhù wú xiū wú zhèng zhī zhě.

 三世诸佛。饭千亿三世诸佛。不如饭一无念无住无修无证之者。

 dì shí èr zhāng  jǔ nán quàn xiū

 第十二章 举难劝修

 fó yán. rén yǒu èr shí nán. pín qióng bù shī nán. háo guì xué dào nán. qì mìng bì sǐ nán. dé

 佛言。人有二十难。贫穷布施难。豪贵学道难。弃命必死难。得

 dǔ fó jīng nán. shēng zhí fó shì nán. rěn sè rěn yù nán. jiàn hǎo bù qiú nán. bèi rǔ bù chēn nán.

 睹佛经难。生值佛世难。忍色忍欲难。见好不求难。被辱不瞋难。

 yǒu shì bù lín nán. chù shì wú xīn nán. guǎng xué bó jiū nán. chú miè wǒ màn nán. bù qīng wèi xué

 有势不临难。触事无心难。广学博究难。除灭我慢难。不轻未学

 nán. xīn xíng píng děng nán. bù shuō shì fēi nán. huì shàn zhī shí nán. jiàn xìng xué dào nán. suí huà

 难。心行平等难。不说是非难。会善知识难。见性学道难。随化

 dù rén nán. dǔ jǐng bù dòng nán. shàn jiě fāng biàn nán.

 度人难。睹景不动难。善解方便难。

 dì shí sān zhāng  wèn dào sù mìng

 第十三章 问道宿命

 shā mén wèn fó. yǐ hé yīn yuán. dé zhī sù mìng. huì qí zhì dào. fó yán. jìng xīn shǒu zhì.

 沙门问佛。以何因缘。得知宿命。会其至道。佛言。净心守志。

 kě huì zhì dào. pì rú mó jìng. gòu qù míng cún. duàn yù wú qiú. dāng dé sù mìng.

 可会至道。譬如磨镜。垢去明存。断欲无求。当得宿命。

 dì shí sì zhāng  qǐng wèn shàn dà

 第十四章 请问善大

 shā mén wèn fó. hé zhě wéi shàn. hé zhě zuì dà. fó yán. xíng dào shǒu zhēn zhě shàn. zhì yù dào

 沙门问佛。何者为善。何者最大。佛言。行道守真者善。志与道

 hé zhě dà.

 合者大。

 dì shí wǔ zhāng  qǐng wèn lì míng

 第十五章 请问力明

 shā mén wèn fó. hé zhě duō lì. hé zhě zuì míng. fó yán. rěn rǔ duō lì. bù huái è gù.

 沙门问佛。何者多力。何者最明。佛言。忍辱多力。不怀恶故。

 jiān jiā ān jiàn. rěn zhě wú è. bì wéi rén zūn. xīn gòu miè jìn. jìng wú xiá huì. shì wéi zuì

 兼加安健。忍者无恶。必为人尊。心垢灭尽。净无瑕秽。是为最

 míng. wèi yǒu tiān dì. dài yú jīn rì. shí fāng suǒ yǒu. wú yǒu bù jiàn. wú yǒu bù zhī. wú

 明。未有天地。逮于今日。十方所有。无有不见。无有不知。无

 yǒu bù wén. dé yī qiè zhì. kě wèi míng yǐ.

 有不闻。得一切智。可谓明矣。

 dì shí liú zhāng  shě ài dé dào

 第十六章 舍爱得道

 fó yán. rén huái ài yù. bù jiàn dào zhě. pì rú chéng shuǐ. zhì shǒu jiǎo zhī. zhòng rén gòng lín.

 佛言。人怀爱欲。不见道者。譬如澄水。致手搅之。众人共临。

 wú yǒu dǔ qí yǐng zhě. rén yǐ ài yù jiāo cuò. xīn zhōng zhuó xīng. gù bù jiàn dào. rǔ děng shā mén.

 无有睹其影者。人以爱欲交错。心中浊兴。故不见道。汝等沙门。

 dāng shě ài yù. ài yù gòu jìn. dào kě jiàn yǐ.

 当舍爱欲。爱欲垢尽。道可见矣。

 dì shí qī zhāng  míng lái àn xiè

 第十七章 明来暗射

 fó yán. fú jiàn dào zhě. pì rú chí jù rù míng shì zhōng. qí míng jí miè. ér míng dú cún. xué

 佛言。夫见道者。譬如持炬入冥室中。其冥即灭。而明独存。学

 dào jiàn dì. wú míng jí miè. ér míng cháng cún yǐ.

 道见谛。无明即灭。而明常存矣。

 dì shí bā zhāng  niàn děng běn kōng

 第十八章 念等本空

 fó yán. wú fǎ niàn wú niàn niàn. xíng wú xíng xíng. yán wú yán yán. xiū wú xiū xiū. huì zhě jìn

 佛言。吾法念无念念。行无行行。言无言言。修无修修。会者近

 ěr. mí zhě yuǎn hu. yán yǔ dào duàn. fēi wù suǒ jū. chā zhī háo lí. shī zhī xū yú.

 尔。迷者远乎。言语道断。非物所拘。差之毫厘。失之须臾。

 dì shí jiǔ zhāng  jiǎ zhēn bìng guān

 第十九章 假真并观

 fó yán. guān tiān dì. niàn fēi cháng. guān shì jiè. niàn fēi cháng. guān líng jué. jí pú tí. rú

 佛言。观天地。念非常。观世界。念非常。观灵觉。即菩提。如

 shì zhī shí. dé dào jí yǐ.

 是知识。得道疾矣。

 dì èr shí zhāng  tuī wǒ běn kōng

 第二十章 推我本空

 fó yán. dāng niàn shēn zhōng sì dà. gè zì yǒu míng. dōu wú wǒ zhě. wǒ jì dōu wú. qí rú huàn ěr.

 佛言。当念身中四大。各自有名。都无我者。我既都无。其如幻耳。

 dì èr shí yī zhāng  míng shēng sàng běn

 第二十一章 名声丧本

 fó yán. rén suí qíng yù. qiú yú shēng míng. shēng míng xiǎn zhù. shēn yǐ gù yǐ. tān shì cháng míng ér

 佛言。人随情欲。求于声名。声名显著。身已故矣。贪世常名而

 bù xué dào. wǎng gōng láo xíng. pì rú shāo xiāng. suī rén wén xiāng. xiāng zhī jìn yǐ. wēi shēn zhī huǒ

 不学道。枉功劳形。譬如烧香。虽人闻香。香之烬矣。危身之火

 ér zài qí hòu.

 而在其后。

 dì èr shí èr zhāng  cái sè zhāo kǔ

 第二十二章 财色招苦

 fó yán. cái sè yú rén. rén zhī bù shě. pì rú dāo rèn yǒu mì. bù zú yī cān zhī měi. xiǎo

 佛言。财色于人。人之不舍。譬如刀刃有蜜。不足一餐之美。小

 ér shì zhī. zé yǒu gē shé zhī huàn.

 儿舐之。则有割舌之患。

 dì èr shí sān zhāng qī zǐ shèn yù

 第二十三章 妻子甚狱

 fó yán. rén xì yú qī zǐ shè zhái. shèn yú láo yù. láo yù yǒu sàn shì zhī qī. qī zǐ wú yuǎn

 佛言。人系于妻子舍宅。甚于牢狱。牢狱有散释之期。妻子无远

 lí zhī niàn. qíng ài yú sè. qǐ dàn qū chí. suī yǒu hǔ kǒu zhī huàn. xīn cún gān fú. tóu ní

 离之念。情爱于色。岂惮驱驰。虽有虎口之患。心存甘伏。投泥

 zì nì. gù yuē fán fū. tòu dé cǐ mén. chū chén luó hàn.

 自溺。故曰凡夫。透得此门。出尘罗汉。

 dì èr shí sì zhāng  sè yù zhàng dào

 第二十四章 色欲障道

 fó yán. ài yù mò shèn yú sè. sè zhī wéi yù. qí dà wú wài. lài yǒu yī yǐ. ruò shǐ èr

 佛言。爱欲莫甚于色。色之为欲。其大无外。赖有一矣。若使二

 tóng. pǔ tiān zhī rén. wú néng wéi dào zhě yǐ.

 同。普天之人。无能为道者矣。

 dì èr shí wǔ zhāng  yù huǒ shāo shēn

 第二十五章 欲火烧身

 fó yán. ài yù zhī rén. yóu rú zhí jù. nì fēng ér xíng. bì yǒu shāo shǒu zhī huàn.

 佛言。爱欲之人。犹如执炬。逆风而行。必有烧手之患。

 dì èr shí liù zhāng  tiān mó ráo fó

 第二十六章 天魔娆佛

 tiān shén xiàn yù nǚ yú fó. yù huài fó yì. fó yán. gé náng zhòng huì. ěr lái hé wéi. qù.

 天神献玉女于佛。欲坏佛意。佛言。革囊众秽。尔来何为。去。

 wú bù yòng. tiān shén yù jìng. yīn wèn dào yì. fó wéi jiě shuō. jí dé xū tuó huán guǒ.

 吾不用。天神愈敬。因问道意。佛为解说。即得须陀洹果。

 dì èr shí qī zhāng  wú zhú dé dào

 第二十七章 无著得道

 fó yán. fú wéi dào zhě. yóu mù zài shuǐ. xún liú ér xíng. bù chù liǎng àn. bù wéi rén qǔ.

 佛言。夫为道者。犹木在水。寻流而行。不触两岸。不为人取。

 bù wéi guǐ shén suǒ zhē. bù wéi huí liú suǒ zhù. yì bù fǔ bài. wú bǎo cǐ mù. jué dìng rù hǎi.

 不为鬼神所遮。不为洄流所住。亦不腐败。吾保此木。决定入海。

 xué dào zhī rén. bù wéi qíng yù suǒ huò. bù wéi zhòng xié suǒ rǎo. jīng jìn wú wéi. wú bǎo cǐ rén.

 学道之人。不为情欲所惑。不为众邪所娆。精进无为。吾保此人。

 bì dé dào yǐ.

 必得道矣。

 dì èr shí bā zhāng  yì mǎ mò zòng

 第二十八章 意马莫纵

 fó yán. shèn wù xìn rǔ yì. rǔ yì bù kě xìn. shèn wù yù sè huì. sè huì jí huò shēng. dé

 佛言。慎勿信汝意。汝意不可信。慎勿与色会。色会即祸生。得

 ā luó hàn yǐ. nǎi kě xìn rǔ yì.

 阿罗汉已。乃可信汝意。

 dì èr shí jiǔ zhāng  zhèng guān dí sè

 第二十九章 正观敌色

 fó yán. shèn wù shì nǚ sè. yì mò gòng yán yǔ. ruò yù yǔ zhě. zhèng xīn sī niàn. wǒ wéi shā

 佛言。慎勿视女色。亦莫共言语。若与语者。正心思念。我为沙

 mén. chǔ yú zhuó shì. dāng rú lián huā. bù wéi ní wū. xiǎng qí lǎo zhě rú mǔ. zhǎng zhě rú zǐ.

 门。处于浊世。当如莲华。不为泥污。想其老者如母。长者如姊。

 shào zhě rú mèi. zhì zhě rú zǐ. shēng dù tuō xīn. xī miè è niàn.

 少者如妹。稚者如子。生度脱心。息灭恶念。

 dì sān shí zhāng  yù huǒ yuǎn lí

 第三十章 欲火远离

 fó yán. fú wéi dào zhě. rú pī gān cǎo. huǒ lái xū bì. dào rén jiàn yù. bì dāng yuǎn zhī.

 佛言。夫为道者。如被干草。火来须避。道人见欲。必当远之。

 dì sān shí yī zhāng  xīn jì yù chú

 第三十一章 心寂欲除

 fó yán. yǒu rén huàn yín bù zhǐ. yù zì duàn yīn. fó wèi zhī yuē. ruò duàn qí yīn. bù rú duàn

 佛言。有人患淫不止。欲自断阴。佛谓之曰。若断其阴。不如断

 xīn. xīn rú gōng cáo. gōng cáo ruò zhǐ. cóng zhě dōu xī. xié xīn bù zhǐ. duàn yīn hé yì. fó

 心。心如功曹。功曹若止。从者都息。邪心不止。断阴何益。佛

 wéi shuō jì. yù shēng yú rǔ yì. yì yǐ sī xiǎng shēng. èr xīn gè jì jìng. fēi sè yì fēi xíng.

 为说偈。欲生于汝意。意以思想生。二心各寂静。非色亦非行。

 fó yán. cǐ jì shì jiā sè fó shuō.

 佛言。此偈是迦叶佛说。

 dì sān shí èr zhāng  wǒ kōng bù miè

 第三十二章 我空怖灭

 fó yán. rén cóng ài yù shēng yōu. cóng yōu shēng bù. ruò lí yú ài. hé yōu hé bù.

 佛言。人从爱欲生忧。从忧生怖。若离于爱。何忧何怖。

 dì sān shí sān zhāng  zhì míng pò mó

 第三十三章 智明破魔

 fó yán. fú wéi dào zhě. pì rú yī rén yù wàn rén zhàn. guà kǎi chū mén. yì huò qiè ruò. huò

 佛言。夫为道者。譬如一人与万人战。挂铠出门。意或怯弱。或

 bàn lù ér tuì. huò gé dòu ér sǐ. huò dé shèng ér huán. shā mén xué dào. yīng dāng jiān chí qí xīn.

 半路而退。或格斗而死。或得胜而还。沙门学道。应当坚持其心。

 jīng jìn yǒng ruì. bù wèi qián jìng. pò miè zhòng mó. ér dé dào guǒ.

 精进勇锐。不畏前境。破灭众魔。而得道果。

 dì sān shí sì zhāng  chǔ zhōng dé dào

 第三十四章 处中得道

 shā mén yè sòng jiā sè fó yí jiào jīng. qí shēng bēi jǐn. sī huǐ yù tuì. fó wèn zhī yuē. rǔ xī

 沙门夜诵迦叶佛遗教经。其声悲紧。思悔欲退。佛问之曰。汝昔

 zài jiā. céng wéi hé yè. duì yuē. ài tán qín. fó yán. xián huǎn rú hé. duì yuē. bù míng

 在家。曾为何业。对曰。爱弹琴。佛言。弦缓如何。对曰。不鸣

 yǐ. xián jí rú hé. duì yuē. shēng jué yǐ. jí huǎn dé zhōng rú hé. duì yuē. zhū yīn pǔ yǐ.

 矣。弦急如何。对曰。声绝矣。急缓得中如何。对曰。诸音普矣。

 fó yán. shā mén xué dào yì rán. xīn ruò tiáo shì. dào kě dé yǐ. yú dào ruò bào. bào jí shēn

 佛言。沙门学道亦然。心若调适。道可得矣。于道若暴。暴即身

 pí. qí shēn ruò pí. yì jí shēng nǎo. yì ruò shēng nǎo. xíng jí tuì yǐ. qí xíng jì tuì. zuì

 疲。其身若疲。意即生恼。意若生恼。行即退矣。其行既退。罪

 bì jiā yǐ. dān qīng jìng ān lè. dào bù shī yǐ.

 必加矣。但清净安乐。道不失矣。

 dì sān shí wǔ zhāng  gòu jìng míng cún

 第三十五章 垢净明存

 fó yán. rú rén duàn tiě. qù zǐ chéng qì. qì jí jīng hǎo. xué dào zhī rén. qù xīn gòu rǎn.

 佛言。如人锻铁。去滓成器。器即精好。学道之人。去心垢染。

 xíng jí qīng jìng yǐ.

 行即清净矣。

 dì sān shí liù zhāng  zhǎn zhuǎn huò shèng

 第三十六章 展转获胜

 fó yán. rén lí è dào. dé wéi rén nán. jí dé wéi rén. qù nǚ jí nán nán. jì dé wéi nán.

 佛言。人离恶道。得为人难。既得为人。去女即男难。既得为男。

 liù gēn wán jù nán. liù gēn jì jù. shēng zhōng guó nán. jì shēng zhōng guó. zhí fó shì nán. jì zhí

 六根完具难。六根既具。生中国难。既生中国。值佛世难。既值

 fó shì. yù dào zhě nán. jì dé yù dào. xīng xìn xīn nán. jì xīng xìn xīn. fā pú tí xīn nán.

 佛世。遇道者难。既得遇道。兴信心难。既兴信心。发菩提心难。

 jì fā pú tí xīn. wú xiū wú zhèng nán.

 既发菩提心。无修无证难。

 dì sān shí qī zhāng  niàn jiè jìn dào

 第三十七章 念戒近道

 fó yán. fó zǐ lí wú shù qiān lǐ. yì niàn wú jiè. bì dé dào guǒ. zài wú zuǒ yòu. suī cháng

 佛言。佛子离吾数千里。忆念吾戒。必得道果。在吾左右。虽常

 jiàn wú. bù shùn wú jiè. zhōng bù dé dào.

 见吾。不顺吾戒。终不得道。

 dì sān shí bā zhāng  shēng jí yǒu miè

 第三十八章 生即有灭

 fó wèn shā mén. rén mìng zài jǐ jiān. duì yuē. shù rì jiān. fó yán. zǐ wèi zhī dào. fù wèn

 佛问沙门。人命在几间。对曰。数日间。佛言。子未知道。复问

 yī shā mén. rén mìng zài jǐ jiān. duì yuē. fàn shí jiān. fó yán. zǐ wèi zhī dào. fù wèn yī

 一沙门。人命在几间。对曰。饭食间。佛言。子未知道。复问一

 shā mén. rén mìng zài jǐ jiān. duì yuē. hū xī jiān. fó yán. shàn zai. zǐ zhī dào yǐ.

 沙门。人命在几间。对曰。呼吸间。佛言。善哉。子知道矣。

 dì sān shí jiǔ zhāng jiào huǐ wú chā

 第三十九章 教诲无差

 fó yán. xué fó dào zhě. fó suǒ yán shuō. jiē yīng xìn shùn. pì rú shí mì. zhōng biān jiē tián.

 佛言。学佛道者。佛所言说。皆应信顺。譬如食蜜。中边皆甜。

 wú jīng yì ěr.

 吾经亦尔。

 dì sì shí zhāng  xíng dào zài xīn

 第四十章 行道在心

 fó yán. shā mén xíng dào. wú rú mó niú. shēn suī xíng dào. xīn dào bù xíng. xīn dào ruò xíng.

 佛言。沙门行道。无如磨牛。身虽行道。心道不行。心道若行。

 hé yòng xíng dào.

 何用行道。

 dì sì shí yī zhāng  zhí xīn chū yù

 第四十一章 直心出欲

 fó yán. fú wéi dào zhě. rú niú fù zhòng. xíng shēn ní zhōng. pí jí bù gǎn zuǒ yòu gù shì. chū

 佛言。夫为道者。如牛负重。行深泥中。疲极不敢左右顾视。出

 lí yū ní. nǎi kě sū xī. shā mén dāng guān qíng yù. shèn yú yū ní. zhí xīn niàn dào. kě miǎn

 离淤泥。乃可苏息。沙门当观情欲。甚于淤泥。直心念道。可免

 kǔ yǐ.

 苦矣。

 dì sì shí èr zhāng  dá shì zhī huàn

 第四十二章 达世知幻

 fó yán. wú shì wáng hóu zhī wèi rú guò xì chén. shì jīn yù zhī bǎo rú wǎ lì. shì wán sù zhī fú

 佛言。吾视王侯之位如过隙尘。视金玉之宝如瓦砾。视纨素之服

 rú bì bó. shì dà qiān jiè rú yī hē zǐ. shì ā nòu chí shuǐ rú tú zú yóu. shì fāng biàn mén rú

 如敝帛。视大千界如一诃子。视阿耨池水如涂足油。视方便门如

 huà bǎo jù. shì wú shàng shèng rú mèng jīn bó. shì fó dào rú yǎn qián huā. shì chán dìng rú xū mí zhù.

 化宝聚。视无上乘如梦金帛。视佛道如眼前华。视禅定如须弥柱。

 shì niè pán rú zhòu xī wù. shì dào zhèng rú liù lóng wǔ. shì píng děng rú yī zhēn dì. shì xīng huà rú

 视涅槃如昼夕寤。视倒正如六龙舞。视平等如一真地。视兴化如

 sì shí mù.

 四时木。

 zhū dà bǐ qiū wén fó suǒ shuō. huān xǐ fèng xíng.

 诸大比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

本周阅读排行榜
本月阅读排行榜
最新更新
 • 人物
 • 佛经
 • 佛咒
 • 入门
 • 故事
 • 素食